นายฐากูร ศิริยอด

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม