นางสาววีรพร สุพจน์ธรรมจารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววีรพร สุพจน์ธรรมจารี