อาจารย์โกมินทร์ วังอ่อน

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, การพัฒนาชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม