ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธิดา อินทร์แป้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธิดา อินทร์แป้น