นายอภิชาติ เหล็กดี

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีเสมือนจริง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม