ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรัช อารีราษฎร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเทคโนโลยี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นวัตกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรัช อารีราษฎร์