อาจารย์จิรโรจน์ บุญราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ องค์การและการจัดการภาครัฐ จริยธรรมสำหรับนักบริหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จิรโรจน์ บุญราช