อาจารย์วนิษา ปันฟ้า

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1. สมุนไพรไทย 2. การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งในหลอดทอลองและสัตว์ทดลอง 3. ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม