ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี เครือหงษ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อาหารมีชีวิตสำหรับการอนุบาลสัตว์น้ำ คุณภาพน้ำทางการประมง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม