นายนพดล ชุ่มอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช่ดิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายนพดล ชุ่มอินทร์