นายชุมพล แพร่น่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Computer programing,Database design,System analyst

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชุมพล แพร่น่าน