รองศาสตราจารย์ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านRubber and Polymer Technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์