ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านคณิตศาสตร์(สถิติ)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค