อาจารย์วงศกร เจียมเผ่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยดำเนินงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วงศกร เจียมเผ่า