ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น