นางเพ็ญศรี มลิทอง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิทยากรกระบวนการ การพัฒนาแผนแม่บทชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม