นายสัญฌา พันธุ์แพง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสัญฌา พันธุ์แพง