นางสาวดวงจันทร์ แก้วกงพาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวดวงจันทร์ แก้วกงพาน