ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัตร์ คล้ายแท้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Physic Material Sciences ฟิสิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัตร์ คล้ายแท้