ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ภุมิสารสนเทศ (GIS, RS, GNSS) 2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.การจัดการภัยพิบัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณิดา ปิงเมือง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ/การวิจัยเชิงพื้นที่/การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม