นายบุญทับ กันทะเตียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านพืชอาหาหาร และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายบุญทับ  กันทะเตียน