ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง สุพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง สุพิมพ์