รองศาสตราจารย์โชติ บดีรัฐ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พิธีกร ด้านศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐ การจัดการภัยพิบัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐ การจัดการภัยพิบัติ, วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์/สถติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายปกครอง การบริหารการคลังภาครัฐ นโยบายสาธารณะ บริการสาธารณะ การปกครองท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม