อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพูดในที่ชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ