นายธรณินทร์ เสนานิมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แรงงานข้ามชาติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธรณินทร์ เสนานิมิตร