นางสาวพชรวลี กนิษฐเสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพชรวลี กนิษฐเสน