นางสาวกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มลพิษทางอากาศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา