อาจารย์อัญชลี ทิพย์โยธิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1)ด้านพัฒนาชุมชน 2)การตลาดยุุคสมัยใหม่ 2)ด้านไอที

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อัญชลี ทิพย์โยธิน