นางสาวปวีณา งามประภาสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยวชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปวีณา งามประภาสม