นางสาวทิวาพร เพ็ชรน่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สามารถผลิตสื่อที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนได้,สามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆได้,สามารถออกแบบกราฟิกได้

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวทิวาพร  เพ็ชรน่วม