ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคาะห์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง