นางสาวปราโมทย์ พรหมขันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบ วิจัย และ พัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปราโมทย์ พรหมขันธ์