นายศุภชัย มุกดาสนิท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศุภชัย มุกดาสนิท