อาจารย์พีรพัฒน์ คำเกิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานแสงอาทิตย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พีรพัฒน์  คำเกิด