นางสาวอดิศร สวยฉลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีสากล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอดิศร  สวยฉลาด