นางสาวสุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข