นางกณิจฐิมญศ์ ลิมปนารมณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านดนตรี,นาฏศิลป์,ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับมานุษยวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางกณิจฐิมญศ์  ลิมปนารมณ์