อาจารย์กษมะ ดุรงค์ศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Industrial radiation

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กษมะ ดุรงค์ศักดิ์