ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีชูชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสถิติประยุกต์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีชูชาติ