นายสมพร ติ๊บขัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
งานเครื่องมือกล,งานเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี (CNC Machine Tool)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสมพร  ติ๊บขัด