อาจารย์พึงรัก ริยะขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พึงรัก ริยะขัน