นางสาวพงศ์วัชร ฟองกันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพงศ์วัชร ฟองกันทา