นางสาวออมทอง พัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Innovation and Education Information Technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวออมทอง พัฒนพงษ์