อาจารย์ยศวดี นิรารมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สิทธิมนุษยชน, สิทธิสตรี, สวัสดิการสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ยศวดี  นิรารมย์