อาจารย์กิติยวดี สีดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัย ด้านสังคม ปริมาณ กระบวนการทำงานด้านสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กิติยวดี  สีดา