อาจารย์ชัยณรงค์ รักธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Numerical Weather Simulation,Regional Climate Modeling,Climate Changes

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชัยณรงค์ รักธรรม