อาจารย์วารุณี จอมกิติชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Plant Physiology, Postharvest biology,Antioxidant defense system in plant

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วารุณี จอมกิติชัย