ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการงานอุตสาหกรรม,การออกแบบและสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม,การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์