อาจารย์พรพรรณ ทองแพง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัยการดำเนินงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พรพรรณ ทองแพง