อาจารย์สุมิตรา โรจนนิติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เด็กพิเศษ,การศึกษาผู้ใหญ่,วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุมิตรา โรจนนิติ